ปฏิทินสหกิจศึกษา สถานประกอบการ รายชื่ออาจารย์ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนสหกิจ สายตรงผู้ประสานงาน
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

 

21 มี.ค. 60 ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ" วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 น. ณ... (อ่าน:39)
28 ก.พ. 60 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสหกิจศึกษา / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การเขียน RESUME และการทำ PORTFOLIO (อ่าน:50)
27 พ.ย. 59 ขอเชิญนักศึกษาสหกิจ อบรม ระเบียบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และการบันทึกรายงานการประชุม ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 (อ่าน:75)
27 พ.ย. 59 ขอเชิญนักศึกษาสหกิจ อบรม เรียนรู้การใช้อุปกรณ์สำนักงาน (การพิมพ์ดีด การถ่ายเอกสาร และการส่งแฟกส์) ในวันพุธที่ 30... (อ่าน:93)
24 พ.ย. 59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7" ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 (อ่าน:83)

Go to top