ปฏิทินสหกิจศึกษา สถานประกอบการ รายชื่ออาจารย์ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนสหกิจ สายตรงผู้ประสานงาน
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
สมาคมสหกิจศึกษาไทย
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

 

19 ต.ค. 60 ปฏิทินอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (อ่าน:131)
18 ส.ค. 60 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง "บัณฑิตที่ตลาดงานต้องการในยุค 4.0" ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 (อ่าน:85)
21 มี.ค. 60 ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ" วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 น. ณ... (อ่าน:145)
28 ก.พ. 60 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสหกิจศึกษา / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การเขียน RESUME และการทำ PORTFOLIO (อ่าน:159)
27 พ.ย. 59 ขอเชิญนักศึกษาสหกิจ อบรม ระเบียบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และการบันทึกรายงานการประชุม ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 (อ่าน:186)

Go to top