บุคลากรคณะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อปรับปรุงประวัติบุคลากร : ชื่อผู้ใช้ (Username): รหัสผ่าน (Password):


ค้นหาชื่อบุคลากร


     
 
ผู้บริหารระดับคณะ
ผู้บริหารระดับคณะ
 
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารคณะ

กลุ่มยุทธศาสตร์ ระบบคุณภาพ และสื่อสารองค์กร

          งานนโยบายและแผน
          งานประกันคุณภาพ
          งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
          งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          งานการเจ้าหน้าที่
          งานสารบรรณ
          งานคลัง
          งานพัสดุ
          งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
          งานวิจัย
          งานวารสารวิชาการ
          งานบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์
กลุ่มวิชาการ
          งานจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
          งานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
          งานรับนักศึกษา
          งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่มกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่า และการต่างประเทศ
          งานกิจการและพัฒนานักศึกษา
          งานวิเทศสัมพันธ์


 
     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี